o teatrze

kodeks etyczny pracowników teatru Nowego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Teatru Nowego
im. Kazimierza Dejmka w Łodzi z dnia 27.03.14r.

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW TEATRU NOWEGO IM. KAZIMIERZA DEJMKA W ŁODZI


PREAMBUŁA

Kodeks Etyczny Pracowników Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, zwany dalej w skrócie Kodeksem, wyznacza dla pracowników Teatru standardy postępowania, stanowiąc zbiór zasad, którymi powinni się oni kierować w miejscu pracy, jak i poza nim, w relacjach z innymi pracownikami, a także wszystkimi innymi osobami współpracującymi z Teatrem lub korzystającymi z jego usług.
Kodeks odwołuje się do wytworzonych i uznanych powszechnie w europejskim kręgu kulturowym wartości moralnych, mając przede wszystkim na względzie dobro Teatru i związanej z nim społeczności twórców i odbiorców oraz uznając nadrzędność misyjnego charakteru działalności teatralnej nad innymi wartościami i celami.
Kodeks przyjmuje, że jednym z ważnych źródeł zasad i wartości jest w przypadku instytucji teatru tradycja i obyczaj teatralny, wyrażające się przede wszystkim w powinności czynienia Teatru dobrym i artystycznym, w uszanowaniu publiczności teatralnej, w poczuciu odświętności premier i przedstawień, a także w uznaniu trudu każdego pracownika jako jego bezpośredniego lub pośredniego wkładu w realizację przedstawień oraz wypełnianie przez Teatr jego zadań.
Pracownicy Teatru dążą do takiego wykonywania swoich obowiązków, aby praca na każdym stanowisku była rozwijająca i twórcza, a stanowiąc źródło osobistej satysfakcji, służyła jednocześnie jak najlepiej wszechstronnemu rozwojowi Teatru oraz wszelkiej działalności kulturalnej prowadzonej przez Teatr na rzecz łodzian i uczestników życia kulturalnego kraju.

 

I. ZASADY SZCZEGÓŁOWE
§ 1
zasada wspólnotowości

1. Pracownik Teatru identyfikuje się z Teatrem, dąży do poznania jego historii i czuje się jej odpowiedzialnym współtwórcą w łańcuchu pokoleń.
2. Pracownik Teatru ceni fakt bycia członkiem załogi teatralnej i czuje więź wynikającą ze wspólnych celów i zadań, gotów dla nich pracować ofiarnie i z poświęceniem.
3. Pracownik Teatru ma poczucie wspólnoty interesów i rozumie wzajemne powiązania oraz konieczność bliskiego związku osobistego wysiłku z wysiłkiem innych osób.
4. W stosunku do współpracowników jest lojalny i pomocny, chętny w każdej chwili ich wspierać, dzielić się doświadczeniem i razem rozwiązywać problemy. Ceni wzajemne zaufanie i koleżeńskość jako fundament stosunków międzyludzkich we wspólnocie teatralnej.
5. Sprawy Teatru są żywotnymi sprawami Pracownika, a z całą załogą i poszczególnymi jej członkami łączą go więzy solidarnego współdziałania. W imię tej solidarności i dla wyższych racji potrafi w razie potrzeby powściągnąć własne ambicje, uznać czyjeś argumenty, podporządkować się i dostosować.
6. Pracownik chroni wszelką własność Teatru jako wspólne dobro i swoim działaniem nie naraża instytucji na straty finansowe oraz zniszczenie jej majątku.
7. Pracownik Teatru ma świadomość, że w pracy i poza nią jest postrzegany jako przedstawiciel wspólnoty teatralnej, dba więc o swój wygląd i ubiór, zachowuje się stosownie do okoliczności i wykazuje kulturą osobistą, bo ma to wpływ na wizerunek całej instytucji.
8. Pracownik dba o dobre imię Teatru, w kontakcie z innymi podkreślając jego wartościowe, dobre strony, a zarazem nie upowszechniając niesprawdzanych wiadomości, nie powtarzając krzywdzących opinii i plotek, a także prostując w miarę możliwości fałszywe informacje.

§ 2
zasada praworządności

1. Pracownik Teatru zawsze działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz regulacji wewnętrznych Teatru.
2. Pracownik Teatru zwraca uwagę na to, aby wszelkie decyzje dotyczące praw innych osób i podmiotów lub interesów samego Teatru posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami wykonawczymi, rozporządzeniami i interpretacjami prawnymi.
3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.

§ 3
zasada równego traktowania

1. Wszyscy pracownicy Teatru są równi pod względem godności osobistej oraz zawodowej i powinni się wzajem w tym poczuciu do siebie odnosić.
2. Pracownik Teatru jest człowiekiem wyrozumiałym i tolerancyjnym, a w jego pracy obca mu jest wszelka dyskryminacja drugiego człowieka - ze względu na narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub wyznanie, przynależność do wszelkiego rodzaju mniejszości, przekonania polityczne, preferencje seksualne, wiek, inwalidztwo itp.
3. Pracownik Teatru w swojej pracy przestrzega zasady równego traktowania innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji, a ewentualną różnicę potrafi przekonująco uzasadnić obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.
4. W swoim postepowaniu pracownik Teatru unika kierowania się pobudkami i interesami osobistymi, emocjami i sympatiami, bliskością rodzinną, przyjacielską, organizacyjną czy światopoglądową, a także wszelkimi innymi subiektywnymi motywami, które mogłyby naruszać zasadę równego traktowania poprzez rozmaite formy faworyzowania wybranych współpracowników lub rozwiązań organizacyjnych.

§ 4

zasada niezależności

1. Pracownik Teatru działa bezstronnie i niezależnie, powstrzymując się przy tym od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób, grup zawodowych czy zbiorowości. 

2. Na postępowanie Pracownika w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych nie może mieć wpływu żadna presja, także polityczna czy organizacyjna, wyrażana przez rozmaite grupy nacisku lub wpływowe osobistości.
3. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu interesów lub konfliktu wewnętrznego, pojawiającego się w trakcie pracy, a naruszającego zasadę niezależności, Pracownik powinien wyłączyć się z postępowań, które takie konflikty wywołują.

§ 5

zasada obiektywizmu

1. W toku postępowania, wyrażania opinii, podejmowania decyzji Pracownik uwzględnia wszystkie istotne, mające swoje znaczenie czynniki, pomijając okoliczności niezwiązane ze sprawą.
2. Pracownik wykonuje swoje zadania wykorzystując w każdej sprawie zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz opierając swoje działania o ustaloną, możliwie obiektywną prawdę.
3. W toku każdego postępowania pracownik zwraca uwagę na stosowne, sprawiedliwe, obiektywnie uzasadnione wyważenie spraw prywatnych różnych osób, interesu Teatru i ogólnego interesu publicznego.

§ 6
zasada uczciwości

1. Pracownik Teatru wykonuje swoje zadania rzetelnie i sprawnie, kierując się zasadą prawości i uczciwości w przestrzeganiu reguł współżycia społecznego oraz uznanych norm moralnych.
2. Pracownika znamionuje sumienność w postępowaniu, szanowanie cudzej własności i mienia Teatru, niezdolność do oszustwa wobec instytucji, kolegów z pracy, petentów i osób na różne sposoby związanych z Teatrem.
3. Pracownik stosuje zasadę uczciwości, nawet gdy inni tego nie widzą lub nie oczekują.

§ 7

zasada nienadużywania uprawnień

1. Z posiadanych uprawnień Pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.

2. Pracownik nie powinien korzystać z uprawnień, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione dobrem Teatru lub szerzej rozumianym dobrem publicznym.
3. W stosunkach z podwładnymi Pracownik nie nadużywa uprawnień i władzy, szanuje godność i kompetencje podwładnego, ma zrozumienie dla jego interesów i przejawia stonowaną wyrozumiałość wobec nieznacznych uchybień czy nieprawidłowości.

§ 8

zasada kompetencji

1. Pracownik Teatru kompetentnie wykonuje swoje zadania, dokładając najwyższej staranności przy wypełnianiu obowiązków i realizacji założonych celów.
2. Pracownik Teatru ma świadomość znaczenia samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji, starając się iść z duchem czasu w obliczu wyzwań wynikających ze zmieniającego się świata, wchodzenia nowych technologii i rozwoju społecznego.
3. W kontakcie z zewnętrznymi współpracownikami i odbiorcami Teatru oraz uczestnikami życia kulturalnego zachowuje się właściwie i uprzejmie, udziela fachowych porad i informacji w sposób komunikatywny, służy wszelką poradą i pomocą, stanowiąc w ten sposób wizytówkę swojej instytucji kultury.
4. W przypadku spraw przekraczających jego kompetencje, Pracownik kieruje zainteresowanych do właściwych osób, wystrzegając się jednak „spychologii” i odsyłania „od Annasza do Kajfasza”.

§ 9

zasada współodpowiedzialności

1. Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji, przyjmując w zakresie określonym swoimi obowiązkami współodpowiedzialność za Teatr.
2. Zna wagę swoich słów oraz czynów, jak również ich wpływ na pracę innych osób, działa zatem w poczuciu odpowiedzialności za swoje postępowanie i decyzje.
3. Rozumie uwarunkowania, w jakich funkcjonuje Teatr, a także on sam w teatralnej strukturze, stara się zatem sprostać odpowiedzialnie wymogom i oczekiwaniom zwierzchników.
4. Pracownik ze względu na ciążącą na nim odpowiedzialność w każdej chwili poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi Teatru.

§ 10

zasada akceptacji kontroli zarządczej

1. Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i je akceptuje.

2. Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim zwierzchnikom uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.
3. Pracownik rozumie, że wszelkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów i zadań Teatru, określonych Statutem i wynikających z jego misji.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przestrzeganie postanowień niniejszego Kodeksu stanowi podstawowy obowiązek pracownika Teatru.
2. Za naruszenie zasad Kodeksu Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną, wynikającą z prawa pracy.
3. Wszyscy pracownicy Teatru  zapoznani zostali z Kodeksem poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Teatru.
4. Nowo zatrudniany pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem niezwłocznie po zawarciu umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.
5. Kodeks w dniu złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z nim przez wszystkich pracowników zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Teatru, pozostawieniu do wglądu w dziale kadr oraz umieszczeniu na stronie internetowej Teatru, aby mieszkańcy Łodzi i wszyscy uczestnicy życia kulturalnego mogli uzyskać wiedzę o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mogą oczekiwać od pracowników Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka.