Śledź nas na:

Regulamin

REGULAMIN WYDARZENIA DOTYCZĄCEGO OBCHODÓW 70-LECIA TEATRU NOWEGO IM. KAZIMIERZA DEJMKA W ŁODZI, PT. „HISTORIE PRYWATNE”

§1
Organizator i cel wydarzenia

 1.   Inicjatorem ogólnopolskiego wydarzenia pt. “Historie prywatne”, dalej zwanego „Wydarzeniem” jest Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 93 (90 – 402 Łódź) wpisany do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Łodzi za numerem RIK : 20/94, posiadający NIP: 724 – 000 – 18 – 01, REGON: 000279150, dalej zwany „Teatrem”.
 2.   Celem Wydarzenia jest kolekcjonowanie historii związanych z Teatrem Nowym przez osoby emocjonalnie związane z Teatrem oraz publikacja wybranych przez Komisję Oceniającą. Wydarzenie ma przysłużyć się stworzeniu grupy odbiorców Teatru Nowego, którzy współtworzyli lub współtworzą społeczność trwale z nim związaną.

§2
Nagroda

 1. Najlepsze historie przesłane do Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi zostaną opublikowane na stronie internetowej Teatru, mediach społecznościowych oraz w gazecie Dziennik Łódzki.
 2. Nadesłane lub opowiedziane i spisane historie zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą, które w następstwie trafią do grupy historii do publikacji.
 3. Publikacje będą imienne, imieniem i nazwiskiem wskazanym przez autorkę/autora historii.

§3
Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Do Wydarzenia mogą zostać zgłoszone historie, stworzone w języku polskim przez żyjącego, pełnoletniego autora/autorkę, na podstawie których możliwa będzie ocena nadesłanych opowieści.
 2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone historie, które zostały stworzone na potrzeby Wydarzenia, które nie zostały wcześniej opublikowane.
 3. Zgłoszenia historii do Wydarzenia autorka/autor dokonuje poprzez przesłanie historii w formie:
  a) wypełnionego formularza dostępnego na stronie www.nowy.pl
  b) listu wysłanego na adres Teatru Nowego, tj. Ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź;
  c) osobistą wizytę w Teatrze i opowiedzenie jej oddelegowanemu pracownikowi teatru, z możliwością nagrania rozmowy.
 4. Zgłoszoną historię należy przesłać na adres siedziby Teatru z dopiskiem: „Historie prywatne”.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa w okresie 26 lutego 2018 r. – 31 marca 2019 r. O przesłaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego, data wysłania poczty elektronicznej lub wizyty w teatrze. Teatr zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania historii.
 6. Zgłoszenie do udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków. Regulamin można pobrać ze strony internetowej Teatru – www.nowy.pl

§4
Przebieg Wydarzenia

 1. Teatr kolekcjonuje historie napływające w formie listów, e-maili lub przeprowadzonych wywiadów.
 2. Komisja Oceniająca, składająca się z pracowników Teatru Nowego oraz przedstawiciela Dziennika Łódzkiego oceniają na bieżąco napływające historie.
 3. Najciekawsze – zdaniem Komisji Oceniającej – prace zostaną opublikowane na stronie Teatru Nowego w Łodzi w zakładce dotyczącej obchodów 70-lecia Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, na stronach social media administrowanych przez Teatr Nowy w Łodzi oraz wydrukowane w dodatku do Dziennika Łódzkiego, poświęconego obchodom 70-lecia Teatru Nowego.
 4. Po zakończeniu procesu zbierania materiałów i okresu trwania Wydarzenia, Komisja wybierze 4 historie, które zostaną przed kamerą opowiedziane przez aktorów Teatru Nowego, a nagrane filmy zostaną opublikowane na stronie Teatru Nowego w Łodzi oraz Dziennika Łódzkiego.

§5
Komisja Oceniająca

 1. Zadaniem Komisji Oceniającej jest ocena nadesłanych historii oraz wyłonienie, zdaniem Komisji, najbardziej interesujących i nadających się do publikacji.
 2. Członkowie Komisji składają się z pracowników Teatru Nowego, zaangażowanych bezpośrednio w projekt oraz przedstawiciela Dziennika Łódzkiego, w którym najlepsze historie zostaną opublikowane.

§6
Koordynacja Wydarzenia

 1. Funkcję Koordynatora Wydarzenia pełni Rafał Zięba – pracownik Działu Marketingu i Obsługi Widzów, r.zieba@nowy.pl
 2. Do zadań Koordynatora Wydarzenia należy:
 1. a)   Ocena nadesłanych historii.
 2. b)   Selekcja oraz kontakt z Dziennikiem Łódzkim, celem wyboru najlepszych historii.
 3. c)   Współpraca z osobami, zaangażowanymi w obchody 70-lecia Teatru

§7
Ochrona danych osobowych

 1.    Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź.
 2.    Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@nowy.pl.
 3.    Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4.    Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji Wydarzenia pt. “Historie prywatne”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora ( artykuł 6 ust 1 lit. f. RODO).              
 5.   Odbiorcami danych osobowych, mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Organizatora usługi wsparcia informatycznego i logistycznego oraz gazeta Dziennik Łódzki.
 6.   Dane uczestników i zwycięzcy nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
 7.   Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Wydarzeniu.
 8.     Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, teksty uczestników lub wywiady.
 9.   Uczestnik Wydarzenia zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu informowania o wynikach Wydarzenia na stronie internetowej, gazecie – Dziennik Łódzki oraz mediach społecznościowych Organizatora.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów organizacji Wydarzenia, ale również w celu a także przez okres niezbędny dla ustalania, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.
 11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Wydarzenia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Uczestnicy i zwycięzcy Wydarzenia posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw, powinny być składane na adres e-mail: obchody@nowy.pl lub pisemnie – na adres ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź.
 14. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Teatr jako organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z której korzystać będą osoby uczestniczące w wydarzeniu. Teatr nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją wydarzenia oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez osoby uczestniczące w konkursie.
 2. Teatr z chwilą przyznania nagrody, na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego, nabywa prawo własności nagrodzonej pracy konkursowej  oraz majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zmianami).  
 3. Teatr nie zwraca nadesłanych tekstów.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2019 r.
 5. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz odwołania Wydarzenia.  

Opowiedz swoją prywatną historię

Wypełnij poniższy formularz, aby opowiedzieć nam i innym swoją historię. Pamiętaj aby wypełnić wszystkie pola! Dostaniesz powiadomienie, jeżeli historia zostanie przez nas opublikowana.

Pozostało znaków:

Chcesz inaczej opowiedzieć swoją historię?

Zadzwoń do nas
42 632 78 55
Odwiedź nas na miejscu:
ul. Zachodnia 93,
90-402 Łódź

Partnerzy akcji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.